Vývoz žumpových vôd

Ak producent odpadových vôd nie je napojený na verejnú kanalizáciu, musí mať podľa platnej legislatívy vybudovanú vodotesnú žumpu, do ktorej vypúšťa odpadové vody a povolenie príslušného orgánu štátnej správy starostlivosti o životné prostredie na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami! Ak také povolenie nemá je povinný svoju nehnuteľnosť pripojiť na verejnú kanalizáciu.

Po naplnení obsahu žumpy sa musí odpadová voda zneškodniť a vyčistiť v čistiarni odpadových vôd (ČOV). V žiadnom prípade ju nemožno odčerpávať na záhradu alebo vypúšťať do starých studní, vodných tokov alebo jazier, či rybníkov. Odpadová voda obsahuje nebezpečné fekálne mikroorganizmy, ktoré môžu spôsobiť ochorenie ľudí alebo domácich zvierat! Ak orgán štátnej správy starostlivosti o životné prostredie takúto činnosť zistí, rieši producenta OV v priestupkovom konaní a uloží mu pokutu!

Problémom je treba radšej predchádzať a preto, ak sa Vám žumpa naplní, volajte spoločnosť
NADVA, s.r.o. (925 85 Neded č. 958, IČO: 46 742 727, konateľa Viktora Alföldiho) na telefónnom čísle 0905 914 950, ktorá Vám vývoz žumpových vôd na ČOV zabezpečí. Vývoz žumpových vôd hradí v plnej výške producent odpadových vôd. Prevádzkovateľ verejnej kanalizácie v obciach Vlčany a Neded nemá s uvedený subjektom uzatvorený žiadny zmluvný vzťah, preto cena za vyvezenie žumpových vôd na ČOV závisí výhradne na dohode medzi producentom OV a autodopravcom. Producent OV si môže zabezpečiť vývoz žumpových vôd na ČOV aj iným autodopravcom, podľa vlastného výberu.

Dôležité upozornenie!
Ak vyvážate žumpové vody na ČOV, vo vlastnom záujme si vyžiadajte od príslušného autodopravcu doklad, ktorým, v prípade potreby, budete vedieť preukázať kontrolnému orgánu, ako nakladáte s OV a kde a ako často zneškodňujete žumpové odpadové vody.