O spoločnosti

Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. bola založená spoločenskou zmluvou 5. augusta 1998 za účelom prevádzkovania verejnej kanalizácie v obciach Vlčany a Neded a ich spoločnej čistiarne odpadových vôd, ktorá sa nachádza v katastrálnom území obce Vlčany. Jej spoločníkmi sú obce Vlčany a Neded. Konateľmi spoločnosti sú starostovia týchto obcí. V mene spoločnosti konajú vždy dvaja konatelia spoločne. Vlastníkom verejnej kanalizácie a čistiarne odpadových vôd sú obce a naša spoločnosť má tento majetok prenajatý. Prevádzkovanie verejnej kanalizácie patrí medzi viazané živnosti, kde sa vyžaduje odborná spôsobilosť. Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. prevádzkuje verejnú kanalizáciu obcí na základe živnostenského listu a má ustanoveného odborného zástupcu. Prevádzkuje ju v súlade platnými vodoprávnymi povoleniami štátnych orgánov a v súlade s platnou legislatívou na úseku vodného hospodárstva. Pod pojmom prevádzkovanie verejnej kanalizácie treba rozumieť hlavne odvádzanie a čistenie odpadových vôd.

Na území obce Neded je vybudovaných 17,412 km a na území obce Vlčany 22,233 km vetiev verejnej kanalizácie. V zastavanej časti obidvoch obcí je kompletne dobudovaná kanalizačná sieť, takže na verejnú kanalizáciu sa dnes môže napojiť každá nehnuteľnosť, odkiaľ sú vypúšťané odpadové vody. Čistenie odpadových vôd zabezpečuje mechanicko - biologická čistiareň odpadových vôd (ČOV) s projektovanou kapacitou 9000 EO (ekvivalentných obyvateľov) a 459900 m3 vyčistených odpadových vôd za rok.

ČOV bola zrekonštruovaná a intenzifikovaná v roku 2013. Denne vyčistí priemerne 500 m3 odpadových vôd, pričom kvalita vypúšťanej, vyčistenej vody spĺňa prísne podmienky uložené vo vodoprávnom rozhodnutí správneho orgánu na úseku ochrany životného prostredia. Našim cieľom je „vrátiť vode život“ a zachovať ju čistú a v dostatočnom množstve aj pre budúce generácie... pretože bez vody nie je život!cov
cov
cov
cov
cov
cov
cov
cov