Legislatíva

Zoznam platných právnych predpisov na úseku ochrany vôd

 • Zákon č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 269/2010 Z.z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na dosiahnutie dobrého stavu vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 167/2015 Z.z. o environmentálnych normách kvality v oblasti vodnej politiky
 • Nariadenie vlády SR č. 617/2004 Z.z., ktorým sa ustanovujú citlivé oblasti a zraniteľné oblasti
 • Nariadenie vlády SR č. 201/2011 Z.z., ktorým sa ustanovujú technické špecifikácie pre chemickú analýzu a monitorovanie stavu vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 282/2010 Z.z. ktorým sa ustanovujú prahové hodnoty a zoznam útvarov podzemných vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 416/2011 Z.z. o hodnotení chemického stavu útvaru podzemných vôd
 • Nariadenie vlády SR č. 279/2011 Z.z., ktorým sa vyhlasuje záväzná časť Vodného plánu Slovenska obsahujúca program opatrení na dosiahnutie environmentálnych cieľov
 • Nariadenie vlády SSR č. 46/1978 Zb. o chránenej oblasti prirodzenej akumulácie vôd na Žitnom ostrove v znení nariadenia vlády SSR č. 52/1981 Zb. v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SSR č. 13/1987 Zb. o niektorých chránených oblastiach prirodzenej akumulácie vôd v znení neskorších predpisov
 • Nariadenie vlády SR č. 755/2004 Z.z. ktorým sa ustanovuje výška neregulovaných platieb, výška poplatkov a podrobnosti súvisiace so spoplatňovaním užívania vôd v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 100/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 29/2005 Z.z. o podrobnostiach určovania ochranných pásiem vodárenských zdrojov a o opatreniach na ochranu vôd a o technických úpravách v ochranných pásmach vodárenských zdrojov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 224/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vymedzení oblasti povodí, environmentálnych cieľoch a o vodnom plánovaní v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia s regionálneho rozvoja SR č. 418/2010 Z.z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 211/2005 Z.z., ktorou sa ustanovuje zoznam vodohospodársky významných vodných tokov a vodárenských vodných tokov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 199/2008 Z.z., ktorou sa ustanovuje Program poľnohospodárskych činností vo vyhlásených zraniteľných oblastiach (vykonáva vodný zákon)
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 458/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone odborného technicko-bezpečnostného dohľadu nad vodnými stavbami a o výkone technicko-bezpečnostného dozoru v znení neskorších  predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 457/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti manipulačného poriadku vodnej stavby
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 73/2011 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o stanovení významných a trvalo vzostupných trendov koncentrácií znečisťujúcich látok a podzemných vodách a o postupoch na ich zvrátenie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 101/2005 Z.z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o výkone vodnej stráže v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 433/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o využívaní hydroenergetického potenciálu vodných tokov
 • Výnos zo 16. septembra 2010 č. 2/2010, ktorým sa ustanovujú podrobnosti vymedzení správneho územia povodia, environmentálnych cieľoch, ekonomickej analýze a o vodnom plánovaní. (oznámenie č. 396/2010 Z.z.) Výnos nadobúda účinnosť 15. októbra 2010
 • Oznámenie Ministerstva zahraničných vecí SR č 131/2000 Z.z. o uzavretí Dohody medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Českej republiky o spolupráci na hraničných vodách


Súvisiace platné právne predpisy

 • Zákon č. 139/2002 Z.z. o rybárstve v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 188/2003 Z.z. o aplikácii čistiarenského kalu a dnových sedimentov do pôdy a o doplnení zákona č. 223/2001 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 55/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných vodovodov a verejných kanalizácií v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 315/2004 Z.z. ktorou sa ustanovuje rozsah a početnosť odberu vzoriek a požiadavky na rozsah a vykonávanie rozborov odpadových vôd v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 124/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o odbornej spôsobilosti na prevádzkovanie verejných vodovodov a verejných kanalizácií v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 397/2003 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o meraní množstva vody dodanej verejným vodovodom a množstva vypúšťaných vôd, o spôsobe výpočtu množstva vypúšťaných odpadových vôd a vôd z povrchového odtoku a o smerných číslach spotreby vody v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 636/2004 Z.z., ktorou sa ustanovujú požiadavky na kvalitu surovej vody a na sledovanie kvality vody vo verejných vodovodoch
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 605/2005 Z.z. o podrobnostiach poskytovania údajov z majetkovej evidencie a prevádzkovej evidencie o objektoch a zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizácie
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o technických požiadavkách na návrh, projektovú dokumentáciu a výstavbu verejných vodovodov a verejných kanalizácií
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 262/2010 Z.z., ktorou sa ustanovuje obsah plánu obnovy verejného vodovodu, plánu obnovy verejnej kanalizácie a postup pri ich vypracúvaní
 • Zákon č. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodňami
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 204/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vykonávaní predpovednej povodňovej služby
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 159/2014 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhodnocovaní výdavkov na povodňové zabezpečovacie práce, povodňové záchranné práce a povodňových škôd
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 252/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o predkladaní priebežných správ o povodňovej situácii a súhrnných správ o priebehu povodní, ich následkoch a vykonaných opatreniach
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 261/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsahu povodňových plánov a postup ich schvaľovania
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja SR č. 419/2010 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o vyhotovovaní máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika, o uhrádzaní výdavkov na ich vypracovanie, prehodnocovanie a aktualizáciu a o navrhovaní a zobrazovaní rozsahu inundačného územia na mapách
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 220/2012 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zásobovaní vodou na obdobie krízovej situácie
  Poznámka: Vyhláška vykonáva § 40 ods. 4 zákona č. 179/2011 Z.z. o hospodárskej mobilizácii a o zmene zákona č. 387/2002 Z.z. o riadení štátu v krízových situáciách mimo času vojny a vojnového stavu v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 185/2006 Z.z. ktorou sa vykonáva zákon č. 139/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 136/2000 Z.z. o hnojivách v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva SR č. 577/2005 Z.z., ktorou sa ustanovujú typy hnojív, zloženie, balenie a označovanie hnojív, analytické metódy skúšania hnojív, rizikové prvky, ich limitné hodnoty pre jednotlivé skupiny hnojív, prípustné odchýlky a limitné hodnoty pre hospodárske hnojivá v znení neskorších predpisov
 • Zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
 • Vyhláška Ministerstva životného prostredia SR č. 157/2005 Z.z., ktorou sa vykonáva zákon č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov
 • Zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov


Aktuálne znenie právnych predpisov hľadajte na www.slov-lex.sk

Aktualizácia: jún 2016