Výška stočného

Stočné je platba za odvedenie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a jej čistenie v čistiarni odpadových vôd. Vyjadruje sa v €/m3 odvedenej a čistenej odpadovej vody. Stočné je takzvaná regulovaná cena, to znamená, že prevádzkovateľ verejnej kanalizácie (ďalej len prevádzkovateľ) si nemôže ľubovoľne určiť jej výšku. Cenu stočného stanovuje Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) svojim rozhodnutím, ktoré je zverejňované na internetovej stránke ÚRSO www.urso.gov.sk, a to na základe cenového návrhu predloženého prevádzkovateľom.

Cenový návrh stočného na nasledujúce regulačné obdobie sa vypracuje podľa všeobecne záväzného právneho predpisu, ktorým je aktuálne platný Výnos ÚRSO. Spôsob výpočtu ceny zohľadňuje rozsah ekonomicky oprávnených nákladov, ktoré možno do ceny stočného započítať, výšku primeraného zisku a plánovaný objem odvedenej a čistenej odpadovej vody v nasledujúcom roku. Cena stočného, uvedená v Rozhodnutí ÚRSO je maximálna cena a prevádzkovateľ ju v žiadnom prípade nesmie prekročiť. Fakturovaná cena stočného je uvedená v cenníku a o jej výške rozhodujú spoločníci prevádzkovateľa na valnom zhromaždení.

Aktuálne ceny stočného

Pre obyvateľov a domácnosti: 1,00 € s DPH čo je 0,833 € bez DPH za 1m3 čistených a odvedených OV
Pre živnostníkov a podnikateľské subjekty: 1,20 € s DPH čo je 1,00 € bez DPH za 1m3 čistených a odvedených OV