Pripojenie na verejnú kanalizáciu

Podľa ustanovenia § 23 ods. 2 zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len zákon):
„Vlastník stavby alebo vlastník pozemku je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok, kde vznikajú odpadové vody, na verejnú kanalizáciu a splniť technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a uzatvoriť zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej vodnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami. Vlastník stavby alebo vlastník pozemku, na ktorom bola povolená žumpa, je povinný pripojiť stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu, ak je to technicky možné a nevyžaduje si to neprimerane vysoké náklady.“ Povinný je tak urobiť do 31.12.2021 (§42bb zákona)!.
Priestupku podľa ustanovenia § 40 ods. 1 písmena e) zákona sa dopustí vlastník stavby a vlastník pozemku, kde vznikajú odpadové vody, ak nepripojí stavbu alebo pozemok na verejnú kanalizáciu a nesplní technické podmienky týkajúce sa najmä miesta a spôsobu pripojenia na verejnú kanalizáciu a neuzatvorí zmluvu o pripojení s vlastníkom verejnej kanalizácie, ak v obci, na ktorej území sa stavba alebo pozemok nachádza, je verejná kanalizácia zriadená a vlastník stavby alebo vlastník pozemku nemá povolenie príslušného orgánu štátnej správy na iný spôsob nakladania s odpadovými vodami podľa § 23 ods. 2. Za tento priestupok okresný úrad uloží pokutu od 16 do 331€.

Podľa ustanovení §36 ods. 1, 2 a 4 zákona č. 364/2004Z. z. o vodách v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej len vodný zákon)

„Komunálne odpadové vody pred ich vypúšťaním do povrchových vôd alebo podzemných vôd musia prejsť čistením, ktorým sa zabezpečia požadované limitné hodnoty ukazovateľov znečistenia týchto vypúšťaných vôd v závislosti od veľkosti zdroja znečistenia“.

„Komunálne odpadové vody, ktoré vznikajú v aglomeráciách nad 2 000 ekvivalentných obyvateľov, sa musia odvádzať a prejsť čistením len verejnou kanalizáciou. Tam, kde výstavba verejnej kanalizácie nepredstavuje prínos pre životné prostredie alebo vyžaduje neprimerane vysoké náklady, možno použiť individuálne systémy alebo iné primerané systémy, ktorými sa dosiahne rovnaká úroveň ochrany životného prostredia ako pri odvádzaní odpadových vôd verejnou kanalizáciou. Takýmito systémami sú najmä vodotesné žumpy alebo malé čistiarne odpadových vôd. Použitie individuálneho systému alebo iného primeraného systému v povolení pri vodotesných žumpách odôvodní orgán štátnej správy a pri malých čistiarňach odpadových vôd orgán štátnej vodnej správy. Pri nakladaní s odpadovými vodami akumulovanými vo vodotesných žumpách sa postupuje podľa osobitného predpisu,46b) pričom tieto musia byť zneškodňované v čistiarni odpadových vôd.“

„Povolenie na stavbu iného primeraného systému alebo individuálneho systému možno vydať len na dobu určitú. V lokalitách, kde je vybudovaná a uvedená do prevádzky verejná kanalizácia sa po skončení platnosti povolenia toto predlžovať nebude. Ten, kto akumuluje odpadové vody v žumpe, je povinný zabezpečovať ich zneškodňovanie odvozom do čistiarne odpadových vôd a na výzvu obce alebo orgánu štátnej vodnej správy predložiť doklady o odvoze odpadových vôd najviac za posledné dva roky. Odvoz odpadových vôd môže vykonávať len prevádzkovateľ verejnej kanalizácie, obec alebo osoba oprávnená podľa osobitného predpisu. Ten, kto vykonáva odvoz odpadových vôd, je povinný vydať doklad o odvoze tomu, kto o odvoz požiadal; doklad o odvoze odpadových vôd obsahuje meno, priezvisko a adresu toho, komu bol odvoz odpadových vôd vykonaný, dátum odvozu, miesto umiestnenia žumpy, množstvo vyvezených odpadových vôd, názov osoby, ktorá odvoz odpadových vôd vykonala a adresu čistiarne odpadových vôd“.

Podľa §80e ods. 4 vodného zákona:
„Obec alebo orgán štátnej vodnej správy môže žiadať predloženie dokladov o odvoze žumpových odpadových vôd na čistiareň odpadových vôd v znení účinnom od 15. marca 2018 najskôr od 15. septembra 2020. Do 15. septembra 2020 môže žiadať predloženie dokladov o odvoze odpadových vôd vykonanom po 15. septembri 2018.“

  RESUMÉ


Od 15. marca 2018 platí pre každého producenta odpadových vôd v obciach, kde je vybudovaná verejná kanalizácia povinnosť, pripojiť sa na verejnú kanalizáciu. Platí to aj pre tých, čo vypúšťajú odpadové vody do žumpy. Túto povinnosť nemajú len tí producenti odpadových vôd, ktorí majú od okresného úradu odboru ochrany životného prostredia vydané platné vodoprávne rozhodnutie! Každý, kto také rozhodnutie nemá je povinný pripojiť sa na verejnú kanalizáciu do 31.12.2021! Každý, kto vypúšťa odpadové vody do žumpy je povinný ich po naplnení žumpy odviezť na vyčistenie do čistiarne odpadových vôd (ČOV). Od 15. septembra 2020 bude mať obec alebo okresný úrad odbor starostlivosti o životné prostredie právo vyžadovať predloženie potvrdenia o odvoze žumpových vôd na ČOV až 2 roky dozadu! Z toho vyplýva, že od 15. septembra 2018 si treba starostlivo odkladať všetky doklady o vývoze žumpových vôd a tiež skontrolovať správnosť údajov na nich.

Ak sa chcete pripojiť na verejnú kanalizáciu, postupujte nasledovne:

  1. Ak sa na verejnú kanalizáciu bude pripájať novo vybudovaná nehnuteľnosť, na príslušnom  stavebnom úrade si vybavte stavebné povolenie. Ak  sa na verejnú kanalizáciu (VK) bude pripájať už existujúca nehnuteľnosť je potrebné na stavebnom úrade vybaviť ohlásenie drobnej stavby. Príslušnosť stavebného úradu sa určuje podľa toho, na území ktorej obce sa nehnuteľnosť, ktorá má byť na VK pripojená, nachádza. Skôr, ako začnete vybavovať stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby, presvedčte sa, či už na Vašu nehnuteľnosť v minulosti nebolo vydané stavebné povolenie v rámci generálneho stavebného povolenia na výstavbu jednotlivých vetiev verejnej kanalizácie, pretože v tom prípade už stavebné povolenie na výstavbu kanalizačnej prípojky máte a nie je ho treba vybaviť! Túto informáciu získate u pracovníčok v Obchodnej kancelárii ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. vo Vlčanoch v budove bývalého obecného úradu (vchod je od hlavnej cesty). K projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie alebo ohlásenie drobnej stavby spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o.  ako prevádzkovateľ VK v obciach Vlčany a Neded vydáva stanovisko.

  2. Právoplatné stavebné povolenie alebo stanovisko stavebného úradu k ohláseniu drobnej stavby treba predložiť prevádzkovateľovi VK spolu s kópiou aktuálneho listu vlastníctva a kópiou z katastrálnej mapy a požiadať ho o povolenie pripojiť sa na VK. Žiadosť môžete podať tu. Následne prevádzkovateľ zaeviduje žiadosť a budúceho producenta odpadových vôd vo svojom informačnom systéme a uzavrie so žiadateľom „Zmluvu o pripojení sa na VK a vypúšťaní  odpadových vôd (OV)“, pričom si s budúcim producentom OV, na základe predpokladanej budúcej produkcie OV, dohodne výšku zálohových platieb (ročne sa producentom OV zasielajú 2 zálohové a 1 zúčtovacia faktúra).
      Žiadosť o povolenie pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy o vypúšťaní odpadových do VK

  3. Kanalizačná prípojka musí byť vybudovaná v súlade s Prevádzkovým poriadkom VK obcí Vlčany a Neded a podľa schválenej projektovej dokumentácie,  a preto sa  žiadateľ v ďalšom kroku obráti na príslušnú obec jej obecný úrad a povereného pracovníka (príslušná podľa toho, na území ktorej sa napájaná nehnuteľnosť nachádza) so žiadosťou o vybudovanie kanalizačnej prípojky (KP). Kanalizačnú prípojku vybuduje spoločnosť alebo firma, s ktorou má obec za týmto účelom uzatvorený zmluvný vzťah. Žiadateľ buduje kanalizačnú prípojku na vlastné náklady. Cenu za vybudovanie KP uhrádza žiadateľ – budúci producent OV príslušnej obci. Obec môže na vybudovanie KP poskytnúť dotáciu. Podmienky poskytnutia dotácie ako aj jej výšku schvaľuje príslušné obecné zastupiteľstvo, preto sa podmienky môžu  odlišovať. O ich aktuálnom znení sa treba informovať na príslušnom obecnom úrade.

  4. V deň, keď sa  žiadateľ – nový producent OV na VK pripojí, skôr než vypustí do verejnej kanalizácie prvý m3 odpadových vôd, osobne, mailom alebo telefonicky nahlási túto skutočnosť a stav meradla pracovníčke v obchodnej kancelárii. Ak žiadateľ túto podmienku nesplní a prevádzkovateľ zistí, že boli OV vypúšťané do VK, bude sa stočné fakturovať odo dňa uzatvorenia zmluvy:
      Zmluva o pripojení sa na VK a vypúšťaní OV