Žiadosť o povolenie pripojiť sa na VK a zmluva o vypúšťaní OV

Žiadosť o povolenie pripojiť sa na verejnú kanalizáciu a uzatvorenie zmluvy o vypúšťaní odpadových do verejnej kanalizácie. Formulár je potrebné vytlačiť, vlastnoručne podpísať a vyplnený doručiť do našej obchodnej kancelárie.

Údaje o budúcom producentovi odpadových vôd - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o budúcom producentovi odpadových vôd - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA
Údaje o nehnuteľnosti, ktorá má byť pripojená na verejnú kanalizáciu

(   )
Spoločnosť ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. so sídlom 925 84 Vlčany č. 1, IČO 36529834, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, v oddelení Sro, vložka č. 16149/T Vás týmto informuje, že spracúva Vaše osobné údaje ako dotknutej osoby podľa nového Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.