Nahlásenie zmeny vlastníka nehnuteľnosti

Ak dôjde ku zmene vlastníka nehnuteľnosti, z ktorej sa odpadové vody odvádzajú do verejnej kanalizácie a čistia sa v čistiarni odpadových vôd je potrebné zmenu nahlásiť prevádzkovateľovi. Môžete vyplniť náš online formulár alebo si ho vytlačiť a vyplnený doručiť do našej obchodnej kancelárie.

Všeobecné infomácie
Údaje doterajšieho vlastníka - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje doterajšieho vlastníka - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA
Údaje nového vlastníka - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje nového vlastníka - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA