Podať reklamáciu

Ak zákazník (producent odpadových vôd) nie je spokojný s poskytnutými službami ako sú napríklad oprava poruchy, fakturovaná suma stočného a podobne, môže podať reklamáciu. Reklamáciu treba podať hneď, ako sa o reklamovaných skutočnostiach dozvie a to tak, že zákazník vyplní reklamačný formulár a priloží dôkazy. Ak má možnosť poskytnúť dôkazy v elektronickej podobe, priloží ich ako súbor *.pdf k vyplnenému reklamačnému formuláru a elektronicky odošlete. Ak takúto možnosť nemá, vyplní reklamačný formulár, vytlačí si ho a priloží potrebné dôkazy. Ak zákazník nemá možnosť vytlačiť si reklamačný formulár, osobne navštívi obchodnú kanceláriu a reklamáciu spolu s dôkazmi podá tam.

Aké dôkazy treba k reklamačnému formuláru predkladať?

Pri reklamácii opravy poruchy je to kópia zákazkového listu vystaveného technikmi pri oprave a ak má zákazník takú možnosť, vhodné je priložiť aj fotografie napríklad z mobilného telefónu.
Pri reklamácii fakturovanej ceny stočného sú to okrem reklamovanej faktúry, 3 posledné faktúry od ZsVS, a.s. za spotrebu pitnej vody a 3 posledné uhradené faktúry od spoločnosti ČOV Vlčany – Neded, s.r.o. za produkciu odpadových vôd v predchádzajúcom období.

Všeobecné infomácie
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA