Nahlásenie poruchy

Ak zistíte, že máte poruchu na kanalizačnej prípojke, kontaktujte poruchovú službu na telefónnom čísle 0948 423 115 alebo vyplňte online formulár.


V žiadnom prípade neodporúčame laické, neodborné zásahy do jednotlivých súčastí kanalizačnej prípojky a obzvlášť nie do elektrických zariadení. Naši technici majú potrebné vzdelanie, odbornú spôsobilosť, dlhoročnú prax a bohaté skúsenosti. Radi Vám odborne poruchu opravia. Opravu poruchy na kanalizačnej prípojke platí vždy vlastník kanalizačnej prípojky (KP) resp. producent odpadových vôd. Výnimkou sú len poruchy na KP, ktorá je v 2 ročnej záručnej lehote. Opravu poruchy KP v záručnej lehote opravuje zadarmo vždy firma alebo spoločnosť, ktorá KP vybudovala za predpokladu, že nedošlo k porušeniu záručných podmienok zo strany producenta OV.


Cenník služieb platný od 1.1.2017


POPIS ČINNOSTI – do vyúčtovania sa započítava CENA bez DPH
Výjazd 5,00 €
Samotná oprava alebo výmena pokazeného zariadenia alebo súčiastky za každú aj začatú hodinu 15,00 € za každú začatú hodinu na 1 pracovníka
Výkopové práce 20,00 € /m3 zeminy
Vyčistenie domovej prečerpávacej šachty od splaškov a fekálií 10,00 €
Nadobúdacia cena vymieňanej súčiastky alebo zariadenia X,XX€ + 10% rabat

Ak zhorí motor čerpadla, opravu motora zrealizuje externá firma, ktorá sa špecializuje na takúto činnosť a cena opravy sa v takomto prípade pohybuje v rozmedzí 300 – 400€.
Poruchy na vetvách verejnej kanalizácie treba tiež hlásiť poruchovej službe na telefónnom čísle 0948 423 115 Vetvy verejnej kanalizácie sú majetkom obce, na ktorej území sú vybudované, a preto opravu poruchy a úhradu nákladov spojených s opravou poruchy zabezpečí príslušná obec prostredníctvom svojho zmluvného partnera.

Formulár nahlasovania poruchy


Všeobecné infomácie
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - OBČANIA / SÚKROMNÁ OSOBA
Údaje o vlastníkovi nehnuteľnosti alebo producentovi OV - PRÁVNICKÁ OSOBA / FIRMA