Na čo treba dávať veľký pozor?

Veľkú pozornosť treba venovať čerpadlu umiestnenému v domovej prečerpávacej šachte (DPŠ) hlavne vtedy, keď v obci dôjde k poruche na elektrickom vedení a prerušeniu dodávky elektrickej energie. Ak elektrikári v rámci opravy poruchy, zamenia poradie zapojenia jednotlivých fáz na transformátore, stane sa to, že čerpadlo sa točí opačným smerom ako sa točilo predtým a nečerpá odpadovú vodu, v dôsledku čoho sa prehrieva a zhorí mu motor!

Pozor, oprava takto poškodeného čerpadla je veľmi drahá (pohybuje sa okolo 300 až 400 €) a v plnej výške ju platí producent odpadových vôd. Preto vždy, keď dôjde k výpadku dodávky elektrického prúdu, ihneď po jej obnovení skontrolujte, či čerpadlo v DPŠ čerpá vodu. Ak vodu čerpá je všetko v poriadku, ale ak zistíte, že sa točí naprázdno a vodu nečerpá, okamžite vypnite hlavný vypínač (istič) v elektroskrini čerpadla a túto skutočnosť oznámte Západoslovenskej distribučnej, a.s. na poruchovej linke 0800 111 567.